11.11.2012 - Dnes vych�z� singl I Know Him So Well
| Tommy

Po��naje dne�kem si m��ete na iTunes st�hnout spole�n� singl Melanie C a Emmy Bunton I Know Him So Well. Za necel� 2 eura (cca 50 K�) nav�c dostanete novou b-side You'll Never Walk Alone. Jedn� se o dal�� muzik�lovou p�ed�l�vku, kter� se nedostala na album Stages.

I Know Him So Well je tak� st�le k dost�n� v CD verzi p�es ofici�ln� e-shop Melanie C. Vy�el ov�em v limitovan� edici, proto by ti, co o singl maj� z�jem, nem�li ot�let a objednat si jej, dokud je k dispozici.

Promo pro singl je v pln�m proudu a holky jej �iv� p�edvedly p�i n�kolika p��le�itostech. Pod�vat se m��ete nap��klad na vystoupen� v po�adu The Alan Titchmarsh Show na Youtube.

15.10.2012 - Melanie C a Emma vydaj� spole�n� duet jako singl
| Tommy

Fanou�ci Baby Spice m��ou j�sat - Emma vyd�v� po v�ce ne� p�ti letech nov� singl, a to d�ky Melanie C, se kterou nazp�vala duet I Know Him So Well pro album Stages, kter� vy�lo minul� m�s�c. Baby a Sporty se te� rozhodly duet vydat jako spole�n� singl. Datum vyd�n� je stanoveno na 11. listopad, singl vyjde jako 2 track na CD, k dost�n� bude i download verze. Zat�m nen� jasn�, co p�esn� bude obsahem CD krom� samotn�ho duetu.

Mel C ozn�mila, �e k singlu nebude nato�en� videoklip, kompenzac� n�m ale m��e b�t z�znam z nahr�v�n� songu, kter� jako videoklip m��e p�sobit. Na uk�zku se m��ete pod�vat na Youtube. B�hem ned�vn�ho rozhovoru Melanie potvrdila, �e s Emmou brzy za�nou televizn� kampa�, t�it se tak snad m��eme na p�r spole�n�ch interview i n�jak� to �iv� vystoupen�.

I Know Him So Well nen� prvn� duet, co spolu Emma a Mel C nato�ily. Poprv� si to spolu tyto dv� spajsky zkusily na konci roku 1998, kdy spolu nazp�valy Christmas Wrapping, b-side pro singl Goodbye. Mel B a Victoria se tenkr�t nahr�v�n� nez��astnily, proto�e se chystaly na mate�stv�.

09.09.2012 - Pr�v� vych�z�: Melanie C - Stages
| Tommy

Je tomu teprve rok, co Mel C vydala album The Sea a u� n�m nab�z� album nov�, Stages. Jak u� dozajista v�te, album obsahuje 12 hit� z muzik�l� v�etn� netrp�liv� o�ek�van�ho duetu s Emmou I Know Him So Well z muzik�lu Chess.

Stages je nyn� dostupn� na iTunes, kde za cenu 9 eur (cca 230 K�) dostanete nav�c bonus track Anything Goes, kter� nikde jinde nevyjde. Ti z v�s, co tou�� po "opravdov�m" CD si jej mohou koupit nap��klad v ofici�ln�m eshopu Melanie C Townsend Records za 10 liber (cca 320 K�). CD verze vych�z� z�tra.

20.08.2012 - Spice Girls zp�tky v hitpar�d�ch
| Tommy

Dechberouc� vystoupen� Spice Girls na Olympi�d� o�ivilo z�jem div�k�, co� se minul� t�den odrazilo i prodejnosti jejich alb a singl�. V�era se d�ky tomu v�b�rovka Greatest Hits dostala v �eb���ku prodejnosti alb ve Velk� Brit�nii na 18. m�sto, kam se vy�plhala z p�ede�l�ho 164. m�sta, na kter�m se um�stilo p�edchoz� t�den. Jen za minul� t�den se prodalo 5 708 kus� tohoto alba. Jde teprve o p�t� t�den Greatest Hits v britsk� top 20, poprv� od vyd�n� alba.

Album se um�stilo tak� na 48. m�st� v australsk� hitpar�d� a o�ek�v� se, �e se vr�t� do hitpar�d i v dal��ch zem�ch. Do hitpar�dy se vr�til i singl Spice Up Your Life, kter� se v Brit�nii um�stil na 95. m�st�. V tomto p��pad� se jedn� u� o 19. t�den tohoto singlu v top 100. V p��t�ch dnech se dozv�me v�ce, a� bude zve�ejn�n� cel� top 200.

Na celou aktualizovanou historii hitpar�d pro porovn�n� se m��ete pod�vat v sekci Diskografie.

17.08.2012 - Fotky ze z�kulis� a z afterparty
| Tommy

Pokud je�t� nem�te dost fotek Spice Girls z Olympi�dy, nab�z�me v�m p��davek ve form� fotek ze z�kulis�, kde spolu p�zovalo v�ech p�t Spajsek pohromad�.


Po fenomen�ln�m v�konu na stadionu se Victoria od skupinky odtrhla a zbyl� �tve�ice se vydala pa�it. Mel C to sice b�hem noci zabalila, ale Emma, Geri a Mel B vydr�ely a� do r�na.


Rok 2012 se zd� b�t pro fanou�ky Spice Girls �rodn� a to nejsme u konce. V�ech 5 Spajsek je�t� uvid�me 11. prosince na premi��e muzik�lu Viva Forever. K tomu n�s je�t� �ek� nov� dokument o Spice Girls, kter� pob�� v televizi takt� v prosinci.

14.08.2012 - Napsali o Spice Girls...
| Tommy

Ned�ln� vystoupen� Spice Girls na z�v�re�n�m ceremoni�lu olympijsk�ch her v Lond�n� bylo nejv�ce o�ek�vanou ud�lost� tohoto ve�era. Stejn� jako v 90. letech Spice Girls dominovaly cel�mu ceremoni�lu a v�t�ina sv�tov�ch den�k� n�sleduj�c� den vyzdvihla vystoupen� Spajsek jako to nejlep�� z cel�ho koncertu. Reakce ze v�ech zem� byly vesm�s pozitivn� a to plat� i o �esk�ch zpravodajsk�ch serverech. P�e�t�te si jejich report�e a n�zory na n�sleduj�c�ch odkazech.
14.08.2012 - Fotky z ned�ln�ho vystoupen�
| Tommy

B�hem minul�ho t�dne pros�kly na ve�ejnost fotky, jak Spice Girls nacvi�uj� na olympi�du. V tu chv�li bylo jasn�, �e se vystoupen� doopravdy do�k�me, i kdy� nebylo ze strany Spice Girls nikdy potvrzeno.


V p�edve�er koncertu jsme se do�kali dal��ch fotek ze z�v�re�n� gener�lky, kter� u� prob�hala p��mo na olympijsk�m stadi�n�.


Tesn� p�ed p�lnoc� na�eho �asu jsme se pak po v�ce ne� 4 letech do�kali samotn�ho vystoupen�.


Na v�echny fotky (celkem 26) se nyn� m��ete kouknout v sekci Fotky 2012.

13.08.2012 - Video: St�hn�te si v�erej�� vystoupen� Spice Girls!
| Tommy


Jak jste asi post�ehli, Spice Girls v�era spole�n� po v�ce ne� 4 dlouh�ch letech vystoupily na z�v�re�n�m ceremoni�lu Olympi�dy, kde �iv� zazp�valy mix sv�ch hit� Wannabe a Spice Up Your Life v nov�m kab�t�. Jednozna�n� nejlep�� vystoupen� v�erej��ho ve�era si m��ete st�hnout v sekci Videa.

Aktualizace 14.08.2012: Video je k dispozici i na Youtube.

30.07.2012 - Poslechn�te si uk�zky z chystan�ho alba Stages
| Tommy

Mp3 obchod 7digital dnes zve�ejnil uk�zky z p�ipravovan�ho alba Melanie C Stages, kter� vyjde digit�ln� 9. z���, na CD pak o den pozd�ji. K dispozici je minutov� uk�zka v�ech 12 song� v�etn� netrp�liv� o�ek�van�ho duetu s kolegyn� ze Spice Girls Emmou Bunton I Know Him So Well. Album je mo�n� si p�edobjednat na v��e zm�n�n�m odkaze za 8 liber (cca 260 K�).

Stages bude dostupn� tak� na iTunes, kde za cenu 9 eur (cca 230 K�) dostanete nav�c bonus track Anything Goes, kter� nikde jinde nevyjde. Ti z v�s, co tou�� po "opravdov�m" CD si jej mohou p�edobjednat nap��klad na str�nk�ch Townsend Records za 10 liber (cca 320 K�).

29.07.2012 - Nov� sekce: Viva Forever
| Tommy


Spu�t�n� muzik�lu Viva Forever se nezadr�iteln� bl�� a m��eme proto o�ek�vat spoustu novinek a informac�. V�e, co bylo doposud ohledn� muzik�lu zve�ejn�no nyn� najde v nov� sekci Viva Forever. Jednotliv� sekce budeme postupn� aktualizovat nov�mi informacemi.

Pokud byste novou sekci nevid�li v horn�m menu, klikn�te pros�m ve sv�m prohl�e�i na tla��tko Aktualizovat (kl�vesov� zkratka Ctrl+F5).

28.07.2012 - �iv� vystoupen� I Don't Know How To Love Him
| Tommy

Minulou ned�li vy�el nov� singl Melanie C I Don't Know How To Love Him z p�ipravovan�ho alba Stages pln�ho muzik�lov�ch hit�. Singl vy�el digit�ln� i na �esk�m iTunes, kde se vy�plhal a� na 7. m�sto. Mel C singl p�edvedla �iv� ve fin�le realitn� show Superstar, kde z�rov�� p�sobila i jako porotkyn� p�i hled�n� nov�ho Je��e pro turn� po Velk� Brit�nii. V�t�z sout�e si pak na turn� zazp�v� po boku Melanie.


www.thespicegirls.com || www.myspace.com/thespicegirls || webmaster@spicegirls.cz